Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΘΗ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Α. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Αναμφισβήτητα οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στους ιατρούς σημαντικές ευκαιρίες προβολής και ανάπτυξης επαγγελματικών σχέσεων.

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί διαδικτυακές υπηρεσίες αξιολόγησης των ιατρών που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας στους χρήστες του διαδικτύου που επιλέγουν έναν ιατρό τον οποίο δεν γνωρίζουν προσωπικά όχι πλέον με σύσταση ενός γνωστού τους ατόμου αλλά  με βάση τις πληροφορίες που συλλέγουν, σχετικά με τις δεξιότητες του ιατρού και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει αυτός, από τα σχόλια των ασθενών που τον επισκέφθηκαν.

Η αξιολόγηση των ιατρών λαμβάνει χώρα είτε σε διαδικτυακές πύλες που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό (κριτικές google, www.doctoranytime.gr που είναι διαδικτυακή πύλη για αξιολογήσεις ιατρών του ΕΟΠΠΥ) είτε σε υπηρεσίες του συμμετοχικού διαδικτύου (facebook, linkedin, youtube κ.λ.π.).

Η αξιολόγηση των ιατρών στο διαδίκτυο καλύπτεται από το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 14 & 1 του Συντάγματος, άρθρο 10 &1 ΕΣΔΑ, το άρθρο 11 & 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που κυρώθηκε με το νόμο 2462/1997). Επειδή μάλιστα η παράθεση αξιολογήσεων των ασθενών θέτει σε διακινδύνευση τα προσωπικά δεδομένα τους και το ιατρικό τους απόρρητο πρέπει να διασφαλίζεται η ανωνυμία τους.

Η ευθύνη των ιδιοκτητών των ιστοχώρων ρυθμίζεται από το π.δ. 131/2003 (άρθρα 11-14). Σύμφωνα με το προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών:

α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,

β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και

γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν έχουν, για την παροχή υπηρεσιών γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Βεβαίως ο πάροχος μιας διαδικτυακής υπηρεσίας αξιολόγησης χρηστών δεν πρέπει να είναι ουδέτερος και παθητικός, αλλά οφείλει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της προσωπικότητας των ιατρών που υποβάλλονται σε αξιολόγηση π.χ. κρίθηκε ότι ο πάροχος μιας τέτοιας ιστοσελίδας όφειλε να ζητήσει λεπτομέρειες από το χρήστη που προέβη σε αξιολόγηση καθώς και έγγραφα (βιβλιάρια, ιατρικές συνταγές) και να τα διαβιβάσει στον αξιολογούμενο ιατρό προς διακρίβωση των ισχυρισμών του χρήστη και να διατηρήσει ή να διαγράψει τα σχόλια.

 

Β. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τα σχόλια των χρηστών στο διαδίκτυο εάν είναι υβριστικά ή δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια παραβιάζουν το δικαίωμα της προσωπικότητας των αξιολογούμενων ιατρών που βρίσκει συνταγματική κατοχύρωση στο άρθρο 2 του Συντάγματος, συγκεκριμενοποίηση του οποίου είναι η διάταξη του άρθρου 57 Α.Κ.

Ο θιγόμενος ιατρός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άρση της προσβολής, την παράλειψη της στο μέλλον καθώς και αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας του Α.Κ.. Παράλληλα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ποινική δίωξη του κάθε υπεύθυνου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιατρός πριν προχωρήσει στη δικαστική διαδικασία έχει δικαίωμα εκ του νόμου να ασκήσει την αξίωση αντιρρήσεων ζητώντας τη διαγραφή αρνητικών ή ενοχλητικών σχολίων εφόσον έχει λόγο συγκεκριμένο που θεμελιώνει το δικαίωμα του αυτό.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο ιατρός έχει και το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη που σημαίνει ότι δικαιούται να αξιώσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των προσωπικών του δεδομένων όταν μετά την πάροδο του χρόνου, δεν είναι πλέον αυτά  απαραίτητα για την επεξεργασία των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή αφενός μεν ερευνάται ο ευαίσθητος ή μη χαρακτήρας των πληροφοριών και σαφώς σταθμίζονται και τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπό τον όρο βέβαια ότι στη διαδρομή του χρόνου δεν αναρτήθηκαν  και νέες αρνητικές αξιολογήσεις.

Στο εξωτερικό αναφέρονται  πολλές περιπτώσεις θιγόμενων ιατρών που κινήθηκαν δικαστικά με επιτυχία.