Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί έναν πολυσχιδή κλάδο της έννομης τάξης μας.
Το Δικηγορικό μας Γραφείο ασχολείται με συγκεκριμένες εκφάνσεις του και ειδικότερα:

Εταιρικό Δίκαιο

Σφαιρική επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη σύσταση, τη λειτουργία και τη λύση όλων των εταιρικών τύπων. Η συμβουλευτική δικηγορία που παρέχουμε είναι ουσιώδης για την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας και προλαμβάνει τα προβλήματα μεταξύ των εταίρων-μετόχων και τα προβλήματα της εταιρείας με τους εργαζόμενους και τους πελάτες της.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Αμφότερα το Δίκαιο του Ελεύθερου και το Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού στοχεύουν στην ορθή λειτουργία της αγοράς. Το Δικηγορικό μας Γραφείο έχοντας ως πελάτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για χρόνια στην ελληνική αγορά γνωρίζει το συγκεκριμένο τομέα του Εμπορικού Δικαίου.

Δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας χρήζουν άμεσης προστασίας. Μπορούμε να θωρακίσουμε τα δικαιώματα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δίκαιο των Αξιογράφων

Επιταγές και συναλλαγματικές αποτελούν τρόπο πληρωμής και χρησιμοποιούνται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στην καθημερινή συναλλακτική ζωή. Όταν όμως δεν καλύπτονται στην καθορισμένη ημερομηνία, δημιουργούνται προβλήματα τα οποία χρήζουν δικαστηριακής αντιμετώπισης για την είσπραξη τους.

Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Εξυγίανσης

Αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν ήδη από την προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. του ΠτΚ) και της ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014, όσο και από την κήρυξη μέχρι την περάτωση της πτώχευσης.

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Ο καταναλωτής δεν είναι απροστάτευτος. Αντίθετα υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας του, για το οποίο μπορούμε να σας ενημερώσουμε με πληρότητα και σαφήνεια.

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η κατάχρηση της αγοράς είναι τα αντικείμενα του συγκεκριμένου κλάδου του Εμπορικού Δικαίου με τα οποία ασχολείται το Γραφείο μας.

Τραπεζικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διαφορές από τραπεζικές συμβάσεις, όπως και ζητήματα της επικαιρότητας (δάνεια σε ελβετικό φράγκο, κόκκινα δάνεια) τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (SHAPE MARK)

Σύμφωνα με το π.δ. 259/1997 «σχέδιο ή υπόδειγμα» είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδιαίτερα η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα η μορφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει. Επίσης ως «προϊόν» ορίζεται κάθε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλείονται τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (TRADE MARK)

Το σήμα διακρίνεται σε:
α) Εθνικό σήμα, ή απλώς σήμα,
β) Σήμα της ΕΕ, και
γ) Διεθνές σήμα ή εγκεκριμένη διεθνής καταχώριση

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η απονομή του δικαιώματος ελέγχου στον ετερόρρυθμο εταίρο, πέρα από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δικαιολογείται και από το γεγονός πως ο συγκεκριμένος εταίρος έχει υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού. Δεν είναι ορθολογικό, λοιπόν, να περιοριστεί το δικαίωμα ελέγχου, αλλά όχι εκείνο της απαγόρευσης τέλεσης ανταγωνιστικών πράξεων, δεδομένου πως είναι αντιφατικό να περιορίζεται η επιχειρηματική ελευθερία ενός εταίρου σε τέτοιο βαθμό, από τη στιγμή που αυτός έχει περιορισμένη συμμετοχή στις εταιρικές υποθέσεις. Άρα δικαίωμα πληροφόρησης και απαγόρευση ανταγωνισμού βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης. Επομένως, αναλόγως με το αν περιορίζεται ή όχι το δικαίωμα ελέγχου του ετερόρρυθμου εταίρου κρίνεται και το πόσο αυτός δεσμεύεται να μην τελεί ανταγωνιστικές πράξεις. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ο νομοθέτης στον Ν. 4072/2012 κατέστησε τα δύο αυτά σχετικά άρθρα ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου.