Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Δημοσιεύσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρακολούθησε τη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Η διαφθορά στο χώρο της υγείας”  που διοργάνωσε ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα,Νομική Σχολή ΑΠΘ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ GOLDEN VISA ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Με τη με αριθμό 153/20.10.2020 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίθηκε ότι μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου που βρίσκεται στην Ελλάδα και την καταβολή από τον υπερθεματιστή-πολίτη τρίτης χώρας, του συνολικού εκπλειστηριάσματος ελάχιστης αξίας 250.000,00 ευρώ, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (GOLDEN VISA).

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Τα εταιρικά μερίδια αποτελούν ειδικά περιουσιακά στοιχεία της εκάστοτε εταιρείας . Ειδικά όσον αφορά την περίπτωση της Ι.Κ.Ε. ο Ν. 4072/2012 στο άρθρο 88 προβλέπει τη διαδικασία κατάσχεσης αυτών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Ακάλυπτη ονομάζεται η επιταγή, η οποία εμφανίσθηκε έγκαιρα για πληρωμή, ωστόσο δεν πληρώθηκε από την τράπεζα λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων. Με την έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων εξομοιώνεται και η πρόωρη ανάκληση της επιταγής από τον εκδότη. Η βεβαίωση μη πληρωμής, ήτοι η σφράγιση της επιταγής, είναι απαραίτητο τεθεί από την τράπεζα πάνω στην επιταγή ή σε χωριστό έγγραφο ή να γίνει με σύνταξη διαμαρτυρικού.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ/ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ειδικότερα, η καινοτομία της εκούσιας εξόδου έγκειται στο γεγονός ότι ο εκάστοτε εταίρος μπορεί με δήλωση του απευθυντέα προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Η έξοδος, λοιπόν, του εταίρου γίνεται πλέον άμεσα, χωρίς να απαιτείται να μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και να επέλθει τελεσιδικία της κρίσης για τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, μέχρι την έκδοση της οποίας ο εταίρος θα ήταν δέσμιος των αποφάσεων των λοιπών εταίρων, αλλά και των υποχρεώσεων που θα προέκυπταν.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (SHAPE MARK)

Σύμφωνα με το π.δ. 259/1997 «σχέδιο ή υπόδειγμα» είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδιαίτερα η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα η μορφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει. Επίσης ως «προϊόν» ορίζεται κάθε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλείονται τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΝ DOM/NON HABITUAL RESIDENCE

Με το Νόμο 4646/2019 σε συνδυασμό με τη Υπουργική Απόφαση Α1/2020 θεσπίστηκε μια καινοτομία του φορολογικού συστήματος (εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα) με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η απονομή του δικαιώματος ελέγχου στον ετερόρρυθμο εταίρο, πέρα από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δικαιολογείται και από το γεγονός πως ο συγκεκριμένος εταίρος έχει υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού. Δεν είναι ορθολογικό, λοιπόν, να περιοριστεί το δικαίωμα ελέγχου, αλλά όχι εκείνο της απαγόρευσης τέλεσης ανταγωνιστικών πράξεων, δεδομένου πως είναι αντιφατικό να περιορίζεται η επιχειρηματική ελευθερία ενός εταίρου σε τέτοιο βαθμό, από τη στιγμή που αυτός έχει περιορισμένη συμμετοχή στις εταιρικές υποθέσεις. Άρα δικαίωμα πληροφόρησης και απαγόρευση ανταγωνισμού βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης. Επομένως, αναλόγως με το αν περιορίζεται ή όχι το δικαίωμα ελέγχου του ετερόρρυθμου εταίρου κρίνεται και το πόσο αυτός δεσμεύεται να μην τελεί ανταγωνιστικές πράξεις. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ο νομοθέτης στον Ν. 4072/2012 κατέστησε τα δύο αυτά σχετικά άρθρα ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου.

Διαβάστε Περισσότερα